دانلود نمونه سوالات تستی در مورد قارچ و پرورش قارچ

دانلود نمونه سوالات تستی , قارچ , پرورش قارچ|30006081|unk
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان دانلود نمونه سوالات تستی در مورد قارچ و پرورش قارچآماده دریافت می باشد .

1 مفهوم سویه یا استرین .....
الف) گروهی از افراد یک گونه که از لحاظ فنوتیپی همگن باشند.
ب) گروهی از افراد یک گونه که از لحاظ ژنتیکی همگن باشند.
ج) گروهی از افرادیک گونه که از لحاظ فنوتیپی ناهمگن باشند.
د) گروهی از افراد یک گونه که از لحاظ ژنتیکی ناهمگن باشند.

2 کدام سویه قارچ دکمه ای امروزه اکثر واحدهای کشت و پرورش قارچ را به خود اختصاص داده است؟
الف) سفید برفی ب) قهوه ای
ج) کرمی د) زرد

3 در سالن هایی که رطوبت نسبی تحت کنترل نیست از کدام گونه قارچ دکمه ای برای کشت استفاده می شود؟
الف)کرم ب)زرد
ج)سفید برفی د)قهوه ای

4 شیشه های جاوی دانه های گندم مایه زنی شده را در چه درجه حرارتی نگهداری می کنیم؟
الف)22 تا 24 درجه سانتی گراد ب)26 تا 30 درجه سانتی گراد
ج)20 تا 22 درجه سانتی گراد د)18 تا 25 درجه سانتی گراد

5 از کربنات کلسیم در تهیه بذر قارچ دکمه ای به چه منظوری استفاده می شود؟
الف) جلوگیری از به هم چسبیدن دانه ها ب) بالا بردن قابلیت انبساط
ج) تنظیم PH مخلوط د)ضد عفونی کردن دانه گندم

6 وجود آمونیاک زیاد در کمپوست مورد استفاده برای قارچ دکمه ای باعث .......
الف) از بین بردن اسپاون ها خواهد شد ب) از بین رفتن قارچها خواهد شد
ج)از بین رفتن میسلیوم ها و جوانه ها خواهد شد د) موارد الف و ب درست می باشد.

7 چند روز طول می کشد تا میسلیوم قارچ سطح دانه های گندم را بپوشاند و بذر آماده استفاده شود؟
الف) سی روز ب)چهارده روز
ج)بیست و یک روز د) موارد الف و ب درست می باشد

8 کمپوست سازی ....
الف) فرآیند میکروبی که طی آن موارد آلی تا حدودی تخمیر یافته و تجزیه می شود.
ب) فرآیند میکروریزی که طی آن مواد آلی تا حدودی تخمیر یافته و تجزیه می شوند.
ج) فرآیندی میکروبی ک طی آن مواد معدنی تا حدودی تخمیر یافته و تجزیه می شوند.
د) فرآیندی میکوریزی که طی آن مواد معدنی تا حدودی تخمیر یافته و تجزیه می شوند.

9 در قالب زنی اندازه قالب کمپوست بسته به .............و ................... متغیر می باشند:
الف)قطعات کلش و درجه حرارت هوا ب)رطوبت و درجه حرارت هوا
ج) قطعات کلش و رطوبت د) مکمل غذایی و درجه حرارت

10 اگر عمل کمپوست سازی در فصول سرد سال باشد اندازه قالب ها ...........................؟
الف) کوچک ب) بزرگ
ج) بستگی به فصل سرد ندارد د) اندازه قالب زیاد مهم نیست.

11 نسبت کربن به ازت در کمپوست قارچ دکمه ای باید .......................... باشد؟
الف) ب)
ج) د)

12 کدامیک از موارد زیر جزء معایب روش تولید کمپوست طبیعی نمی باشد؟
الف) عدم وجود کود اسبی ب) ریسک زیاد
ج) کار زیاد د) آلودگی پایین

13 تولید کمپوست از نظر زمان به چند روش تقسیم می شود؟
الف) 2 ب) 1
ج) 3 د)4

14 در طی مراحل تجزیه، کاه خشک حدود چند درصد توده بستری را بصورت گاز CO2 خارج می سازد ؟
الف) 75 درصد ب) 50 درصد
ج) 65 درصد د) 40 درصد